Tại hội nghị, PGS – TS. Nguyễn Đức Minh – Hiệu trưởng nhà trường trình bày báo cáo kết quả thực hiện năm 2017và nêu phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2018. Báo cáo đã đánh giá đầy đủ và toàn diện những thành tích và tồn tại về các mặt, các hoạt động trong năm 2017 vừa qua và đề ra 7 chỉ tiêu trọng tâm và giải pháp cụ thể cho các hoạt động trong năm 2018.

hinhanh

Hội nghị đã lắng nghe Cô Nguyễn Thị Hồng Hạnh- Kế toán trưởng trình bày báo cáo tình hình tài chính trong năm học 2017.

hinhanh

Hoạt động công đoàn cũng phát huy vai trò mạnh mẽ trong năm vừa qua thông qua báo cáo của Cô Nguyễn Thị Hằng, Chủ tịch Công đoàn Trường cùng với Thầy Nguyễn Huy Viễn cũng đã trình bày tình hình hoạt động của ban thanh tra nhân dân trong năm học 2016-2017.

Hội nghị cũng đã khen thưởng các tập thể , cá nhân đã có thành tích tốt trong hoạt động công đoàn của Công đoàn cấp trên.

hinhanh
hinhanh
hinhanh

Hội nghị cũng đã tiến hành bầu cử ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2020 gồm 3 nhân sự được bầu vào ban thanh tra nhân dân là Bà Đồng Ngọc Vi – Phó Phòng Công tác Sinh viên, ThS. Lê Trần Duy Cường – Chuyên viên Khoa Ngoại Ngữ, Ông Nguyễn Huy Viễn – Phó Trưởng phòng Đầu tư – quản trị.

hinhanh

Hội nghị đã lắng nghe và ghi nhận ý kiến tâm huyết của các viên chức, giảng viên nhà trường đóng góp trong việc xây dựng phương hướng hoạt động trong năm 2018. Hội nghị đã nhất trí biểu quyết thông qua các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp được trình bày tại dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học.

hinhanh
hinhanh
hinhanh

Với tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, Tập thể trường cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đặt ra trong năm 2018.