Tìm kiếm

Trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại có đội ngũ cán bộ - giảng viên đạt chuẩn theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, vững vàng về chuyên môn, tận tâm trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học bao gồm:

Học hàm Học vị Số lượng Cán bộ - Giảng viên
Phó Giáo Sư Tiến Sĩ 01
-- Tiến Sĩ 12
-- Thạc Sĩ 192
-- Cử Nhân 137
-- Kỹ sư 03
-- Cử nhân Cao đẳng 06

Ngoài ra, Nhà trường còn mời giảng viên thỉnh giảng từ các trường đại học, viện nghiên cứu, các học viện và những cán bộ khoa học kỹ thuật đang công tác tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhằm đa dạng hóa các nguồn lực giảng dạy.

Phụ lục chi tiết "Xem tại đây"