Tìm kiếm
STT Tên quy trình Phòng ban hành File đính kèm
 1  Quy trình xem xét của lãnh đạo  Ban Giám Hiệu  Click để xem
 2  Quy trình thanh toán Phòng Tài chính - Kế toán   Click để xem
3 Quy trình dự giờ Phòng Thanh Tra  Click để xem
 Quy trình nhập học Phòng Công tác sinh viên  File Download
5 Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên Phòng Công tác sinh viên  File Download
6 Quy trình khen thưởng sinh viên Phòng Công tác sinh viên  File Download
7 Quy trình kỷ luật sinh viên Phòng Công tác sinh viên  File Download
8 Quy trình đánh giá viên chức, người lao động Phòng Tổ chức - Hành chính  File Download
9 Quy trình đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý Phòng Tổ chức - Hành chính  File Download
10 Quy trình tuyển dụng Phòng Tổ chức - Hành chính  File Download
11 Quy trình bổ nhiệm Phòng Tổ chức - Hành chính  File Download
12 Quy trình  xét nâng lương Phòng Tổ chức - Hành chính  File Download
13 Quy trình xây dựng và điều chỉnh chuẩn đầu ra Phòng Quản lý Khoa học và Nghiên cứu phát triển  File Download
14 Quy trình xây dựng và điều chỉnh chương trình đào tạo Phòng Quản lý Khoa học và Nghiên cứu phát triển  File Download
15 Quy trình biên soạn, lựa chọn, bổ sung, điều chỉnh giáo trình, học liệu Phòng Quản lý Khoa học và Nghiên cứu phát triển  File Download
16 Quy trình quản lý và ứng dụng kết quả NCKH cấp trường Phòng Quản lý Khoa học và Nghiên cứu phát triển  File Download
17  Quy trình triển khai đề tài nghiên cứu KH  Phòng Quản lý Khoa học và Nghiên cứu phát triển  File Download
18 Quy trình nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học Phòng Quản lý Khoa học và Nghiên cứu phát triển  File Download
19 Quy trình cấp phát vật tư, văn phòng phẩm định kỳ Phòng đầu tư quản trị  File Download
20 Quy trình thanh lý tài sản Phòng đầu tư quản trị  File Download
21 Quy trình bảo trì sửa chữa thiết bị theo yêu cầu Phòng đầu tư quản trị  File Download
22 Quy trình bảo trì, bảo dưỡng thiết bị định kỳ Phòng đầu tư quản trị  File Download
23 Quy trình cấp phát thiết bị theo yêu cầu Phòng đầu tư quản trị  File Download
24 Quy trình cho mượn thiết bị phục vụ giảng dạy và học tạp Phòng đầu tư quản trị  File Download
25 Quy trình cung cấp phòng học theo kế hoạch giảng Phòng đầu tư quản trị  File Download
26 Quy trình cung cấp phòng học, thiết bị ngoài giờ Phòng đầu tư quản trị  File Download
27 Quy trình sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất có kinh phí dưới 100 triệu  Phòng đầu tư quản trị  File Download
28 Quy trình sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất có kinh phí trên 100 triệu  đến 500 triệu Phòng đầu tư quản trị  File Download
29 Quy trình đánh giá kết quả học tập Phòng đào tạo  File Download
30 Quy trình xây dựng kế hoạch đào  tạo và thời khóa biểu Phòng đào tạo  File Download
31 Quy trình quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ Phòng đào tạo  File Download
32 Quy trình tổ chức tuyển sinh Phòng Đào tạo  File Download
33 Quy trình bảo lưu kết quả học tập của học sinh sinh viên Phòng Đào tạo  File Download
34 Quy trình tổ chức thi Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng  File Download
35 Quy trình đánh giá nội bộ Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng  File Download
36 Quy trình tự kiểm định chất lượng Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng  File Download