Tìm kiếm

 

 

DANH MỤC BÀI VIẾT

1. Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 của giảng viên Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại - Tác giả: ThS. Phan Thị Thanh Hằng, ThS. Nguyễn Tấn Danh

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ứng dụng microsoft powerpoint trong hoạt động dạy – học của giảng viên Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại  - Tác giả: Nguyễn Quốc Minh, Phạm Ngọc Duy, Nguyễn Thị Hoài Anh

3. Chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo tại Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại - Tác giả: Đỗ Thị Phượng, Lữ Xuân Trang

4. Tác động của trí tuệ nhân tạo đến sự đổi mới giáo dục trong thời kỳ hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0 - Tác giả: ThS. Dương Thị Kim Huệ, ThS. Phạm Thị Hồng Khoa, ThS. Lương Thị Thu Thủy

5. Đánh giá việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học tại Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại - Tác giả: ThS. Hồ Công Minh

6. Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực kế toán, kiểm toán trong bối cảnh hội nhập và cách mạng 4.0 - Tác giả: TS. Phạm Xuân Thành, ThS. Trần Việt Hùng, ThS. Lê Thanh Hoài

7. Tổ chức hội thảo DACUM nhằm phát triển chương trình đào tạo tại Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại - Tác giả: ThS. Nguyễn Hồng Vân, ThS. Trần Thị Cẩm Hồng, ThS. Trịnh Thị Bảo Quyên

8. Triển khai hiệu quả việc tích hợp và giảng dạy các môn học và văn bằng quốc tế FIATA cho ngành Logistics và Kinh doanh xuất nhập khẩu Tác giả: ThS. Phạm Thị Thương Hiền, ThS. Trần Thị Tường Quyên, ThS. Nguyễn Đình Ngọc Thủy

9. Phát triển năng lực nghề nghiệp của giảng viên tại Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại - Thực trạng và giải pháp - Tác giả: ThS. Trần Mai Thảo, ThS. Võ Thị Trúc Phương, ThS. Nguyễn Hoàng Anh

10. Đào tạo nghề gắn kết với doanh nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 - Tác giả: Nguyễn Huy Viễn, ThS. Hoàng Thanh Hòa, ThS. Phạm Thị Hoàng Thảo

11. Đào tạo nguồn nhân lực trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 - Tác giả: ThS. Huỳnh Thị Bích Ngọc, ThS. Huỳnh Bích Như, ThS. Bùi Phạm Loan Anh

12. Những yêu cầu đối với giảng viên Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại trong thời kỳ hội nhập cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư - Tác giả: Trần Quốc Cường, Nguyễn Phúc Bảo, Nguyễn Hà Phương

13. Một số giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp - Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Hằng

14. Triển khai chương trình đào tạo tích hợp chứng chỉ nghề và các môn học chuyển đổi quốc tế tại Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại - Tác giả: Võ Văn Khôi

15. Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp cải tiến phương pháp giảng dạy ứng dụng công nghệ thông tintại Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại - Tác giả: ThS. Huỳnh Cao Kim Thư

16. Đánh giá hoạt động đi thực tế doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các môn học về chứng khoán tại Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại - Tác giả: ThS. Lê Thị Tuyết, ThS. Phạm Thị Thanh Hòa,  Lê Tâm Thanh

17. Ứng dụng mô hình sàn chứng khoán ảo trong giảng dạy tại Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại - Tác giả: ThS. Lê Thị Tuyết

18. Giảng dạy môn học nguyên lý kế toán tại Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại cho sinh viên ngoài ngành kế toán dựa trên chức năng cung cấp thông tin của kế toán - Tác giả: ThS. Nguyễn Hoài Thiêm, ThS. Phan Ngọc Châu, ThS. Bùi Thị Hoàng Yến

19. Nâng cao chất lượng dạy - học môn kỹ năng giao tiếp tại Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại hiện nay - Tác giả: Bùi Thị Tuyết Mai, Dương Thị Tuyết Loan

20. Ảnh hưởng của nhân tố hành vi chủ động và nhận thức vị thế cá nhân đến sự hài lòng của sinh viên: nghiên cứu tại Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại - Tác giả: ThS. Nguyễn Hoài Thiêm, ThS. Lương Thị Bảo Linh

21. Các giải pháp nhằm triển khai hiệu quả chương trình đào tạo tích hợp của FIATA cho ngành nghề Logistics Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại - Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Hội

22. Vận dụng phương pháp dạy học phù hợp đối với học phần ngành kinh tế trong cách mạng công nghiệp 4.0 - Tác giả: ThS. Trần Việt Hùng, ThS. Trần Minh Tân, ThS. Trịnh Minh Quang

23. Hoạt động bồi dưỡng giảng viên “thông minh” tại Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại - Tác giả: ThS. Ngô Thọ Thiện, ThS. Lê Viết Duy Anh, ThS. Nguyễn Văn Dĩnh

24. Đánh giá rủi ro của giao thức bảo mật https sử dụng trong thanh toán trực tuyến trên mạng Internet - Tác giả: ThS. Thiều Quang Trung

25. Ứng dụng phương pháp dạy học vi mô trong việc rèn luyện kỹ năng tự chủ học tập đối với các môn học chuyển giao từ nước ngoài (UPC) cho sinh viên tại Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 - Tác giả: ThS. Lê Thành Trung, ThS. Lê Nguyễn Hương Quỳnh

26. Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp cải tiến phương pháp giảng dạy ứng dụng công nghệ thông tin ở Bộ môn Chung - Tác giả: ThS. Nguyễn Xuân Phương, ThS. Nguyễn Đề

27. Nâng cao chương trình đào tạo liên kết giữa nhà trường với các doanh nghiệp tại Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại - Tác giả: ThS. Trần Thị Thùy Trang, ThS. Phạm Thị Thanh Hòa, ThS. Lê Thành Trung