Tìm kiếm

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức thực tập tốt nghiệp Khóa 25 và các khóa trước

Đợt thực tập từ 30/10/2023 đến 05/01/2024

 - Căn cứ vào Quyết định số 348/QĐ-CKĐ của Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại về việc ban hành tiến độ đào tạo năm học 2023-2024;

- Căn cứ vào Kế hoạch số 281/KH-CKĐ của Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại về kế hoạch thực tập tốt nghiệp đối với sinh viên cao đẳng khóa 25 (Niên khóa 2021-2024) và các khóa trước;

- Căn cứ vào tình hình thực tế;

Khoa Quản trị Kinh doanh lập kế hoạch thực tập cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU:

1. Mục đích: tạo điều kiện cho sinh viên hoàn thành chương trình đúng thời hạn

2. Yêu cầu:

2.1. Tuân thủ các quy định của nhà trường và các quy định có liên quan.

2.2. Chấp hành quy định của nơi thực tập, nhà trường và giảng viên hướng dẫn.

2.3. Chọn doanh nghiệp thực tập:

+ Sinh viên cần lựa chọn các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động ít nhất từ 3 NĂM, có qui mô từ trung bình trở lên, có các phòng chức năng.

+ Sinh viên chuyên ngành Quản trị Khách sạn BẮT BUỘC thực tập tại các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn.

2.4. Về đề tài thực tập:

+ Những sinh viên thực tập cùng một doanh nghiệp, KHÔNG ĐƯỢC viết trùng đề tài.

+ Sinh viên chuyên ngành Marketing Thương mại BẮT BUỘC chọn các đề tài về lĩnh vực Marketing như: Marketing Mix 4P; Marketing dịch vụ 7P; Phát triển thương hiệu; Hoạt động Marketing công nghiệp B2B; Marketing thương mại; Phát triển kênh phân phối;….

+ Sinh viên các chuyên ngành khác: có thể chọn một trong các lĩnh vực về quản trị nguồn nhân lực, bán hàng, marketing, thương mại điện tử...

2.5. Giấy nhận xét của đơn vị thực tập BẮT BUỘC có dấu tròn trên chữ ký của người có thẩm quyền. Không chấp nhận dấu treo. Riêng sinh viên ngành Quản trị Khách sạn đang thực tập ở khách sạn 5 sao, nếu không thể xin dấu tròn thì được chấp nhận dấu vuông.

II. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN:

1. Giảng viên được phân công hướng dẫn thực tập

2. Sinh viên tất cả các ngành thuộc Khoa Quản trị Kinh doanh, gồm Khóa 25 và các khóa trước (còn thời hạn học tập tại trường) chưa đăng ký thực tập hoặc chưa đạt.

III. NỘI DUNG:

1. Đối với giảng viên hướng dẫn:

- Hướng dẫn chuyên môn, giúp sinh viên hoàn thành nội dung thực tập tốt nghiệp theo đúng quy định và tiến độ.

- Quản lý, nắm bắt tình hình của sinh viên trong thời gian thực tập.

- Chấm điểm báo cáo thực tập và nhập điểm vào hệ thống.

2. Đối với sinh viên thực tập:

- Thường xuyên cập nhật thông tin trên trang web của trường.

- Liên hệ với giảng viên hướng dẫn trước khi đi thực tập.

- Thực hiện công việc theo hướng dẫn của giảng viên.

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

1. Ngày 11/9/2023 đến hết ngày 30/9/2023: Sinh viên các khóa trước đăng ký thực tập tốt nghiệp trên trang sinh viên.

+ Cách thức đăng ký: như đăng ký học phần
+ Hình thức đóng học phí: Trực tuyến.
(Tại website: http://sinhvien.cofer.edu.vn)
Sau ngày 30/9/2023, phần mềm sẽ hủy đăng ký nếu sinh viên chưa đóng học phí.

- Ngày 14/10/2023: sinh viên tập trung tại cơ sờ B nghe phổ biến quy chế và hướng dẫn trước khi đi thực tập (Đây là ngày dự kiến. Phòng cụ thể sẽ báo sau)
- Ngày 24/10/2023: Công bố danh sách giảng viên hướng dẫn
- Ngày 26/10/2023: Sinh viên gặp giảng viên hướng dẫn
- Ngày 30/10/2023 – 05/01/2024: Sinh viên thực tập tại đơn vị, viết báo cáo.
- Ngày 08 và 09/01/2024: Sinh viên nộp báo cáo.
- Ngày bảo vệ báo cáo: dự kiến 12 và 13/01/2024.
- Ngày 20/01/2024: Giảng viên chấm bảo vệ báo cáo phải hoàn thành việc nhập điểm vào hệ thống.

Trong quá trình thực hiện, tùy theo tình hình thực tế, Khoa Quản trị Kinh doanh sẽ xin ý kiến Hiệu trưởng để điều chỉnh cho phù hợp./.