STT Họ và Tên Học vị Vị trí công việc
1 Nguyễn Duy Tứ Cử nhân Phó Giám Đốc
2 Nguyễn Văn Năm Thủ quỹ
3 Nguyễn Văn Đào Nhân viên phục vụ
4 Nguyễn Thị Lương Cử nhân Văn Thư
5 Đặng Anh Thư Cử nhân Chuyên viên kế toán
6 Từ Công Anh Trung cấp Nhân viên bảo vệ
7 Nguyễn Minh Hùng Nhân viên bảo vệ
8 Nguyễn Thị Tám Nhân viên tạp vụ
9 Chu Văn Tú Trung cấp Nhân viên kỹ thuật