1. Lịch sử hình thành

Cơ sở Cần Thơ hiện nay có lịch sử hình thành và phát triển gần 40 năm. Tiền thân là trường Trung học Thương nghiệp Cần Thơ được thành lập theo quyết định số 59NT/QĐ, ngày 26 tháng 4 năm 1977 của Bộ Nội thương.

Tháng 11 năm 1990 hợp nhất 3 trường: Trường Trung học Thương nghiệp Cần Thơ, Trường Trung học Thương nghiệp Thủ Đức và Trường Trung học Vật tư II thành Trường Trung học Thương mại TW 3 và cơ sở Cần Thơ được đổi thành Cơ sở 2 Trường Trung Học Thương mại TW3.

Tháng 12 năm 1995 Trường Trung học Thương mại TW 3 hợp nhất với Trường Kinh tế Đối ngoại và mang tên Trường Kinh tế Đối ngoại TW và cơ sở Cần Thơ được đổi thành Cơ sở 2 Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại TW.

Theo Quyết định số 48/TTg ngày 24 tháng 01 năm 1997, Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại TW được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại, cơ sở Cần Thơ có tên là Cơ sở 2 Trường Cao đẳng Kinh Tế Đối Ngoại.

  1. Cơ cấu tổ chức Cơ sở Cần Thơ

Trực tiếp quản lý Cơ sở Cần Thơ là Ban Giám đốc trực thuộc Ban Giám hiệu Nhà trường, Cơ cấu Ban Giám đốc gồm có 3 người:

- Một Giám đốc phụ trách chung kiêm Phụ trách Đào tạo.

- Một Phó Giám đốc phụ trách Giảng dạy.

- Một Phó Giám đốc phụ trách Hành chính – Quản trị

Công việc chuyên môn được thành lập theo 3 bộ phận như sau:

- Bộ phận Hành chính – Quản trị

- Bộ phận Quản lý Đào Tạo

- Bộ phận Giáo viên

Công tác Đảng - Đoàn thể - Chính trị:

- Chi bộ Cơ sở Cần Thơ trực thuộc Đảng ủy Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại.

- Công đoàn Cơ sở Cần Thơ trực thuộc Công Đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại.

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Cơ sở trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại.

  1. Lĩnh vực hoạt động:

Cơ sở là Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng Cán bộ bậc Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và nghề, nghiên cứu và thực nghiệm khoa học công nghệ phục vụ công tác đào tạo, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong ngành Thương mại và xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội và sự nghiệp giáo dục đào tạo của quốc gia, bên cạnh đó nhà trường thực hiện việc hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

  1. Thông tin liên hệ

Văn phòng: Số 08 đường Lê Hồng Phong, P. Trà An, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ

Điện thoại:(0292). 2212.440 – (0292).3841.257

Fax:(0292).3841.257

Email:cosocantho@cofer.edu.vn

  1. Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học thuộc các chuyên ngành của Cơ sở Cần thơ. Thực hiện đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng kiến thức các chuyên ngành; quản lý công tác chuyên môn và quản lý viên chức, học sinh - sinh viên thuộc trách nhiệm và thẩm quyền. Quản lý viên chức, nhân viên thuộc cơ sở theo sự phân cấp của Hiệu trưởng. Quản lý cơ sở vật chất, an ninh trật tự, PCCC và nghiên cứu phát triển cơ sở Cần Thơ.

  1. Nhiệm vụ, quyền hạn:

Thực hiện, quản lý quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác theo sự phân cấp của Hiệu trưởng trong chương trình, kế hoạch chung của trường;

Quản lý viên chức, nhân viên cơ sở theo sự phân cấp của Hiệu trưởng; tổ chức bố trí sắp xếp nhân sự hợp lý phục vụ cho công tác của Cơ sở Cần Thơ theo chức năng quyền hạn được quy định;

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học thuộc các chuyên ngành của cơ sở. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý cho đội ngũ viên chức tại cơ sở, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ viên chức kế cận;

Đề xuất với Hiệu trưởng các quan điểm, giải pháp về xây dựng và phát triển đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý trường. Tổ chức biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập để nâng cao chất lượng đào tạo;

Xây dựng quy chế quản lý điều động tiến độ giảng dạy của trường theo kế hoạch đã được duyệt. Theo dõi khối lượng giờ giảng cho giảng viên; kiểm tra, giám sát đánh giá tình hình giảng dạy của giáo viên giảng viên tại cơ sở;

Tổ chức đánh giá công tác giảng dạy của giảng viên, nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng dạy. Chịu trách nhiệm đánh giá viên chức hàng năm. Đề nghị thi đua, khen thưởng, kỷ luật viên chức thuộc cơ sở. Sơ kết, tổng kết các hoạt động của cơ sở Cần Thơ theo từng học kỳ và năm học;

Phối hợp các đơn vị trong và ngoài trường mở rộng hợp tác đào tạo;

Xây dựng kế hoạch giảng dạy của Cơ sở hàng năm. Đề xuất những định hướng cho hoạt động giảng dạy khoa học và đúng tiến độ;

Quản lý hoạt động đào tạo, chương trình đào tạo tại cơ sở Cần Thơ theo kế hoạch đã được duyệt.Quản lý, triển khai, giám sát và đánh giá viện thực hiện tiến trình đào tạo;

Tổ chức công tác giáo vụ cơ sở Cần Thơ, quản lý và lưu trữ bài thi, các tư liệu, tài liệu chuyên ngành thuộc đơn vị; quản lý và lưu trữ kết quả học tập theo quy định; xác nhận các giấy tờ cho học sinh- sinh viên trong phạm vi được phân cấp;

Tổ chức quản lý, điều phối và sử dụng hiệu quả quỹ giảng đường của trường;bố trí thời khóa biểu giảng dạy, học tập; lịch thi cho các bậc, các hệ đào tạo của trường;

Phối hợp Phòng Công tác chính trị và Quản lý HS-SV cung cấp thông tin để Hội đồng xét cấp học bổng, miễn giãm học phí và trợ cấp khó khăn cho HS-SV; tổ chức cho HS-SV tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao và vui chơi;

Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao theo quy định của Nhà nước và của trường. Xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy và học;

Tổ chức, quản lý tài sản là phương tiện ôtô; theo dõi, định mức nhiên liệu, mua sắm và duy tu xe ôtô của cơ sở quản lý và điều phối sử dụng ô tô phục vụ công tác của cơ sở; - Tổ chức thực hiện công tác tổng hợp hành chính, văn thư, lưu trữ, giám sát việc thực hiện các quy định về thủ tục hành chính tại cơ sở;

Tổ chức công tác lễ tân, tiếp đón khách, tổ chức hội nghị, lễ kỷ niệm tại cơ sở;

Thực hiện, quản lý quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác theo sự phân cấp của Hiệu trưởng trong chương trình, kế hoạch chung của trường;

Quản lý viên chức, nhân viên cơ sở theo sự phân cấp của Hiệu trưởng; tổ chức bố trí sắp xếp nhân sự hợp lý phục vụ cho công tác của Cơ sở Cần Thơ theo chức năng quyền hạn được quy định;

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học thuộc các chuyên ngành của cơ sở. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý cho đội ngũ viên chức tại cơ sở, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ viên chức kế cận;

Đề xuất với Hiệu trưởng các quan điểm, giải pháp về xây dựng và phát triển đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý trường. Tổ chức biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập để nâng cao chất lượng đào tạo;

Xây dựng quy chế quản lý điều động tiến độ giảng dạy của trường theo kế hoạch đã được duyệt. Theo dõi khối lượng giờ giảng cho giảng viên; kiểm tra, giám sát đánh giá tình hình giảng dạy của giáo viên giảng viên tại cơ sở; Tổ chức đánh giá công tác giảng dạy của giảng viên, nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng dạy. Chịu trách nhiệm đánh giá viên chức hàng năm. Đề nghị thi đua, khen thưởng, kỷ luật viên chức thuộc cơ sở. Sơ kết, tổng kết các hoạt động của cơ sở Cần Thơ theo từng học kỳ và năm học;

Phối hợp các đơn vị trong và ngoài trường mở rộng hợp tác đào tạo;

Xây dựng kế hoạch giảng dạy của Cơ sở hàng năm. Đề xuất những định hướng cho hoạt động giảng dạy khoa học và đúng tiến độ;

Quản lý hoạt động đào tạo, chương trình đào tạo tại cơ sở Cần Thơ theo kế hoạch đã được duyệt.Quản lý, triển khai, giám sát và đánh giá viện thực hiện tiến trình đào tạo;

Tổ chức công tác giáo vụ cơ sở Cần Thơ, quản lý và lưu trữ bài thi, các tư liệu, tài liệu chuyên ngành thuộc đơn vị; quản lý và lưu trữ kết quả học tập theo quy định; xác nhận các giấy tờ cho học sinh- sinh viên trong phạm vi được phân cấp;

Tổ chức quản lý, điều phối và sử dụng hiệu quả quỹ giảng đường của trường;bố trí thời khóa biểu giảng dạy, học tập; lịch thi cho các bậc, các hệ đào tạo của trường;

Phối hợp Phòng Công tác chính trị và Quản lý HS-SV cung cấp thông tin để Hội đồng xét cấp học bổng, miễn giãm học phí và trợ cấp khó khăn cho HS-SV; tổ chức cho HS-SV tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao và vui chơi;

Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao theo quy định của Nhà nước và của trường. Xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy và học;

Tổ chức, quản lý tài sản là phương tiện ôtô; theo dõi, định mức nhiên liệu, mua sắm và duy tu xe ôtô của cơ sở quản lý và điều phối sử dụng ô tô phục vụ công tác của cơ sở;

Tổ chức thực hiện công tác tổng hợp hành chính, văn thư, lưu trữ, giám sát việc thực hiện các quy định về thủ tục hành chính tại cơ sở;

Tổ chức công tác lễ tân, tiếp đón khách, tổ chức hội nghị, lễ kỷ niệm tại cơ sở;

Tổ chức thực hiện vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường đảm bảo môi trường sư phạm sạch, đẹp.Tổ chức thực hiện công tác y tế trường học; tổ chức khám sức đầu năm cho HS-SV, khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho viên chức.Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khỏe. bệnh học đường, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; tuyên truyền, phòng chống HIV và AIDS, các bệnh xã hội và các hoạt động khác về y tế trường học;

Xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án giữ gìn an ninh trật tự;

Dự toán kinh phí từng năm và thực hiện theo kế hoạch đã được duyệt;

Thực hiện việc thu chi theo hệ thống báo sổ đúng quy định;

Thực hiện việc chi trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn con người, các khoản phụ cấp quản lý, giảng dạy, phúc lợi, ngoài giờ và các chế độ khác cho cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng theo thời vụ; chi trả học bổng, các khoản phụ cấp cho học sinh sinh viên và tất cả các khoản chi khác …của cơ sở theo đúng các quy định hiện hành;

Tổ chức thu các khoản học phí, lệ phí của học sinh- sinh viên;

Báo cáo thanh quyết toán hàng tháng về phòng Tài chính kế toán;

Thực hiện công tác báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của trường;

Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao;

Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của trường;

Ký thừa lệnh Hiệu trưởng các văn bản theo ủy quyền của Hiệu trưởng về các nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ của cơ sở; ký các giấy tờ xác nhận học sinh-sinh viên thuộc cơ sở quản lý trong phạm vi được phân cấp.

Ban Giám đốc
Giám đốc
Tiến sĩ Nguyễn Minh Tiến
Tiến sĩ Nguyễn Minh Tiến
Phụ trách chung kiêm phụ trách đào tạo

Phó Giám đốc
Nguyễn Duy Tứ
Nguyễn Duy Tứ
Phụ trách hành chính
Thạc sĩ Huỳnh Thị Đoan Hạnh
Thạc sĩ Huỳnh Thị Đoan Hạnh
Phụ trách giảng viên
c