1. Tổng quan

Bộ môn Chung là sự hợp nhất của hai bộ môn Khoa học Cơ bản và Lý luận Chính trị; được thành lập theo quyết đinh số 400/QĐ-CKD vào ngày 02/07/2018 theo quyết định của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại.

Bộ môn trực thuộc Ban Giám hiệu trường Cao Đẳng Kinh tế Đối ngoại.

Bộ môn nghiên cứu và giảng dạy các môn học cơ sở chung của trường như Toán, Tin học, Thể dục thể thao, Triết học và lý luận chính trị. Ngoài ra, bộ môn còn tham gia đào tạo ngành Hệ thống Thông tin Quản lý.

  1. Lĩnh vực đào tao - nghiên cứu

Giảng dạy các học phần: Toán, Tin, Thể dục, Quốc phòng An ninh, Chính trị.

  1. Thông tin liên hệ

Văn phòng: 81 Trần Bình Trọng, P1, Q5, TPHCM

  1. Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng về đào tạo các môn học được phân công giảng dạy và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn. Quản lý công tác chuyên môn thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.

  1. Nhiệm vụ, quyền hạn:

Lập kế hoạch xây dựng và phát triển toàn diện bộ môn. Xây dựng kế hoạch công tác của bộ môn theo kế hoạch công tác của trường;

Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy và nghiên cứu khoa học được phân công;

Đề xuất với trường những quan điểm, định hướng phát triển nội dung, chương trình môn học của một hoặc một số môn học do bộ môn phụ trách; các hướng nghiên cứu khoa học của bộ môn;

Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy

của các môn học do bộ môn phụ trách trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của trường và của khoa. Nghiên cứu cải tiến, đổi mới phương pháp giảng dạy, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

Xây dựng và hoàn thiện nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến môn học được giao;Chịu trách nhiệm chính về công tác mời giảng viên thỉnh giảng các môn học do bộ môn phụ trách;

Đề xuất đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn của giảng viên thuộc bộ môn, phát triển đội ngũ kế cận;

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo định kỳ;

Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao;

Phối hợp với các khoa thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của trường.

Quản lý bộ môn
Trưởng Bộ Môn
Nguyễn Xuân Phương
ThS. Nguyễn Xuân Phương

Phó Trưởng Bộ Môn
Ths. Lê Thị Minh Thy
Ths. Lê Thị Minh Thy
Thạc sĩ Trần Thị Tuyết Dung
ThS. Trần Thị Tuyết Dung

Danh sách giảng viên:

Số TTHọ và tên lótTênHọc vịChức danh nghề nghiệpChuyên ngành
1 Lê Viết Duy Anh ThS. Giảng viên Khoa học Máy tính
2 Trần Huỳnh Cang Cử nhân Giảng viên Tin học
3 Bùi Quang Danh Cử nhân Giảng viên Toán Thống kê
4 Nguyễn Đề Cử nhân Giảng viên Tin học
5 Trần Thị Thu Hằng Cử nhân Giảng viên Tin học
6 Đỗ Thị Mỹ Hiền ThS. Giảng viên Lịch sử Việt Nam
7 Trần Minh ThS. Giảng viên Triết học
8 Phan Thị Diệu Linh ThS. Giảng viên Triết học
9 Nguyễn Quốc Lộc Cử nhân Giảng viên Thể dục thể thao
10 Bùi Xuân Luật Cử nhân Giảng viên Thể dục thể thao
11 Lê Hương Sao Mai ThS. Giảng viên Công nghệ phần mềm
12 Trần Ngọc Nhớ ThS. Giảng viên Giáo dục thể chất - Bóng đá
13 Hà Ngọc Ninh ThS. Giảng viên Lịch sử Đảng CSVN
14 Vũ Văn Thành ThS. Giảng viên  
15 Thiều Quang Trung ThS. Giảng viên Khoa học máy tính