Văn phòng: Lầu 4, 287 Phan Đình Phùng, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: (028) 73000387 - Ext:143

Email:khaothi@cofer.edu.vn

  1. Chức năng

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thực hiện 02 chức năng chính là khảo thí và đảm bảo chất lượng, cụ thể:

- Tham mưu, đề xuất cho Hiệu trưởng về công tác khảo thí, công tác kiểm định và quản lý hệ thống đảm bảo chất lượng trong nhà trường.

- Tổ chức các nghiệp vụ về khảo thí và đảm bảo chất lượng theo quy định chung của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp và của Nhà trường.

- Thực hiện các chức năng khác theo sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng (hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách).

 1. Nhiệm vụ
  1. Công tác khảo thí:
   1. Tổ chức soạn thảo và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản về công tác khảo thí. Hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện các văn bản này tại các đơn vị trong nhà trường.
   2. Phối hợp với các đơn vị trong nhà trường tổ chức tốt công tác thi kết thúc môn học của các bậc, hệ đào tạo theo nguyên tắc bảo mật, chính xác, công bằng và thực hiện lưu trữ bài thi, hồ sơ thi theo quy định hiện hành đảm bảo tính hệ thống và tính an toàn.
   3. Phối hợp với các khoa, bộ môn cải tiến hình thức thi, công tác soạn thảo đề thi, chấm thi cho phù hợp với yêu cầu của các ngành nghề và bậc đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá chất lượng đào tạo.
   4. Phối hợp với các khoa, bộ môn xây dựng ngân hàng đề thi kết thúc môn học theo phân cấp của Hiệu trưởng. Trực tiếp quản lý ngân hàng đề thi, nhân sao, phát hành đề thi.
   5. Cử viên chức tham gia các lớp tập huấn liên quan đến công tác khảo thí.
   6. Thực hiện báo cáo về công tác khảo thí theo yêu cầu của Hiệu trưởng.
  2. Công tác đảm bảo chất lượng:
   1. Đầu mối triển khai công tác về kiểm định và tự kiểm định theo văn bản hướng dẫn của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp.
   2. Xây dựng kế hoạch, quy trình thực hiện công tác về kiểm định và tự kiểm định trình Hiệu trưởng phê duyệt.
   3. Căn cứ văn bản (mở lớp) của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp, lập danh sách đề cử viên chức tập huấn nghiệp vụ về công tác đảm bảo chất lượng (để làm hạt giống về công tác này) của các đơn vị trong trường. Phối hợp với các đơn vị trong trường triển khai hoạt động kiểm định và tự kiểm định theo kế hoạch, quy trình đã được phê duyệt (mục tiêu đạt được là hoàn thành các báo cáo kết quả kèm theo cơ sở dữ liệu về minh chứng).
   4. Tổ chức đánh giá hệ thống đảm bảo chất lượng và xây dựng quy trình cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng trong trường theo định hướng:
    - Hoàn thiện tổ chức, nhân sự đảm bảo chất lượng và các điều kiện có liên quan khác.
    - Thực hiện và kiểm soát hệ thống tài liệu: chính sách chất lượng; mục tiêu chất lượng; sổ tay chất lượng; quy trình, công cụ đảm bảo chất lượng đối với từng nội dung trong các lĩnh vực quản lý chất lượng.
    - Thiết lập hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng.
   5. Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát (hằng năm) việc thực hiện các quy định về xây dựng, vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng (Việc kiểm tra, giám sát được thực hiện định kỳ và đột xuất đảm bảo tính công khai, minh bạch và hiệu quả).
Lãnh đạo phòng
Trưởng phòng
Thạc sĩ Nguyễn Thị Hằng
ThS. Nguyễn Thị Hằng

Phó Trưởng phòng
Thạc sĩ Trần Quốc Cường
ThS. Trần Quốc Cường
Thạc sĩ Đỗ Thị Thúy Nga
ThS. Đỗ Thị Thúy Nga

Danh sách Cán bộ nhân viên:

Số TTHọ vàTênHọc vịChức danh nghề nghiệp
1 Phan Thị Ngọc Bình Cử nhân Thư viện viên
2 Lê Trần Duy Cường Thạc sĩ Chuyên viên
3 Nguyễn Thị Thu Hằng Cử nhân cao đẳng Chuyên viên cao đẳng
4 Huỳnh Thanh Lâm Cử nhân cao đẳng Chuyên viên  cao đẳng
5 Đinh Duy Thanh Cử nhân Chuyên viên