Văn phòng: C.109, 81 Trần Bình Trọng ,Phường 1, Quận 5, TP.HCM

Điện thoại: (028) 73000387 Ext: 319

 1. CHỨC NĂNG:

  Phòng Thanh tra là tổ chức thanh tra nội bộ, có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động giáo dục đào tạo trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng nhằm bảo đảm việc thi hành pháp luật, quy định, quy chế đào tạo, việc thực hiện nhiệm vụ của Trường, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể, cá nhân trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

 2. NHIỆM VỤ

  - Xây dựng kế hoạch thanh tra đối với các hoạt động trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng.

  - Nghiên cứu, cụ thể hóa các văn bản, quy chế về công tác thanh tra phù hợp với yêu cầu phát triển của trường. Xây dựng quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát.

  - Thanh tra công tác tuyển sinh cao đẳng, liên thông từ trung cấp lên cao đẳng, trung cấp.

  - Thanh tra, kiểm tra việc triển khai quy trình tổ chức đào tạo, công tác tổ chức các kỳ thi.

  - Thanh tra, kiểm tra công tác xét tốt nghiệp cao đẳng, liên thông trung cấp lên cao đẳng và trung cấp, kiểm tra công tác quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

  - Thanh tra việc thực hiện các chế độ liên quan đến sinh viên.

  - Tiếp nhận và tham gia giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

  - Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức thu thập ý kiến của người học phản hồi về nội dung, phương pháp, phong cách giảng dạy, làm việc của viên chức và người lao động.

  - Xây dựng quy chế và tổ chức tiếp giảng viên, viên chức và học sinh sinh viên định kỳ và đột suất.

  - Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

  - Thành viên Hội đồng Kỷ luật viên chức của nhà trường.

  - Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của trường.

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Lãnh đạo phòng

Trưởng phòng
ThS. Nguyễn Phương Nam

Phó Trưởng phòng
ThS. Trần Thị Thanh Vân

Danh sách CB-NV phòng Thanh tra

STTHọ và tênHọc vịChức danh nghề nghiệp
1 Nguyễn Xuân Mạnh Cử nhân Giảng viên
2 Nguyễn Thị Ngọc Qúy Cử nhân Chuyên viên
3 Lê Văn Trì Thạc sĩ Chyên viên