Văn phòng: A112, 287 Phan Đình Phùng, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38446320 - 38446305

Email:tuyensinhcofer@cofer.edu.vn

 

 

 1. Chức năng:

1.1. Chức năng tuyển sinh:

 • Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch tuyển sinh hàng năm.Tổ chức thực hiện tư vấn tuyển sinh, tổ chức xây dựng kế hoạch quảng bá thương hiệu và hình ảnh của nhà trường nhằm thu hút sự quan tâm của các đối tượng liên quan.

1.2. Chức năng quản lý đào tạo:

 • Tham mưu cho hiệu trưởng xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm. Tổ chức thực hiện, quản lý đào tạo, kiểm tra, giám sát các kế hoạch đào tạo bậc trung cấp, cao đẳng và liên thông thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.

1.3. Chức năng quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học:

 • Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học; chuyên san; chiến lược phát triển trường. Tổ chức quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học; đổi mới cải tiến chương trình giảng dạy; quản lý việc biên soạn, in ấn giáo trình, tài liệu học tập, sách tham khảo thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.
 1. Nhiệm vụ, quyền hạn:

2.1. Công tác Tuyển sinh:

 • Tổ chức Tư vấn Tuyển sinh.
 • Tổ chức xây dựng các chương trình quảng bá thương hiệu và hình ảnh của nhà trường.
 • Lập phương án đề xuất chỉ tiêu và tổ chức thực hiện tuyển sinh hệ chính quy hàng năm, bao gồm: lập phương án, xây dựng kế hoạch, tư vấn, tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thi (hoặc xét tuyển) theo đúng quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

2.2. Công tác Quản lý đào tạo:

 • Xây dựng mục tiêu, kế hoạch đào tạo dài hạn, nghiên cứu nhu cầu xã hội để đề xuất các ngành, chuyên ngành đào tạo mới, xây dựng chỉ tiêu đào tạo các hệ hàng năm.
 • Thực hiện, theo dõi và điều chỉnh chương trình đào tạo các bậc trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và liên thông hệ chính quy. Khai thác và triển khai các chương trình tiên tiến vào công tác đào tạo của trường.
 • Phối hợp với các Khoa và đơn vị chức năng nghiên cứu đề xuất các biện pháp nhằm cải tiến, đổi mới, hoàn thiện nội dung, chương trình, giáo trình, quy trình, phương pháp đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo.
 • Xây dựng kế hoạch giảng dạy và triển khai học chế tín chỉ cho hệ chính quy.
 • Xây dựng các nội quy, quy chế giảng dạy, học tập, lập kế hoạch giám sát, kiễm tra đối với tất cả các hoạt động đào tạo trong trường. Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức thu thập ý kiến của người học để phản hồi các thông tin về: nội dung, phương pháp, phong cách giảng dạy của giảng viên cho lãnh đạo trường.
 • Xây dựng và điều phối kế hoạch đào tạo hàng năm cho hệ chính quy. Kết hợp với các đơn vị sử dụng hiệu quả quỹ nhà trường.
 • Thực hiện các công tác bảo lưu kết quả tuyển sinh, bảo lưu khác, xét chuyển ngành, chuyển trường, du học.
 • Quản lý điểm gốc thi kết thúc học phần và thi tốt nghiệp.
 • Tổ chức quản lý thống kê kết quả học tập của học sinh - sinh viên hệ chính quy. Cấp các giấy tờ liên quan đến HS-SV như: giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy chứng nhận kết quả học tập, chứng chỉ Quốc phòng, chứng chỉ thể chất cho sinh viên theo quy định hiện hành và các giấy tờ khác cho HS-SV thuộc thẩm quyền của Phòng.
 • Quản lý và cấp phát văn bằng tốt nghiệp cho HS-SV theo quy chế của Bộ và quy định của trường.
 • Tổ chức thực hiện các quy chế, quy định về đào tạo hệ chính quy hiện hành. Phối hợp với các đơn vị giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với học sinh - sinh viên.
 • Thường trực các hội đồng: Tuyển sinh, tốt nghiệp, xét chuyển ngành cho HS-SV hệ chính quy.
 • Tiếp nhận và xử lý các loại đơn từ, hồ sơ, văn bản... liên quan đến công tác đào tạo hệ chính quy. Xác minh và cấp bản sao bằng tốt nghiệp.
 • Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức lễ tốt nghiệp cho HS-SV các khóa đào tạo hệ chính quy.
 • Thực hiện công tác tổng hợp về hoạt động đào tạo hệ chính quy; thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của trường.
 • Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.
 • Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của trường.  

2.3. Công tác quản lý khoa học:

 • Làm đầu mối xây dựng chiến lược khoa học của trường, xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học của trường hàng năm. Đề xuất những định hướng cho hoạt động nghiên cứu khoa học ứng dụng.
 • Xây dựng hoàn thiện hệ thống quy định, quy chế nội bộ về hoạt động khoa học của trường theo chế độ quản lý khoa học của nhà nước và các quy định của ngành về hoạt động khoa học.
 • Quản lý, triển khai, giám sát và đánh giá việc thực hiện các quy chế, chế độ nghiên cứu khoa học thống nhất trong toàn trường. Theo dõi kiểm tra các đơn vị trong trường thực hiện kế hoạch, tiến độ nội dung nghiên cứu. Phối hợp với các phòng chức năng giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác khoa học.
 • Hướng dẫn thủ tục thực hiện và thẩm định các đề tài nghiên cứu khoa học và biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy. Hỗ trợ các đơn vị, viên chức trong trường triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao các công trình nghiên cứu khoa học. Đề xuất với Hiệu trưởng về phân bổ kinh phí nghiên cứu khoa học cho toàn trường và các đơn vị.
 • Quản lý việc đăng ký, triển khai thực hiện và đánh giá nghiệm thu các đề tài theo đúng quy định.
 • Tiếp nhận, đăng ký và triển khai các dự án, đề án nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, Bộ, địa phương và cơ sở. Theo dõi, quản lý tiến độ thực hiện và tổ chức nghiệm thu các dự án, đề án, các đề tài nghiên cứu khoa học.
 • Chịu trách nhiệm chính trong công tác rà soát chương trình đào tạo và khai thác các chương trình đào tạo tiên tiến.
 • Tổ chức xét duyệt giờ giảng cho giáo viên, giảng viên Trường.
 • Chịu trách nhiệm về nội dung các buổi sinh hoạt khoa học của trường, các hội nghị, hội thảo.
 • Tổ chức chỉ đạo, quản lý và đề xuất giải pháp tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên. Phối hợp các phòng chức năng tồ chức các cuộc thi nghiên cứu khoa học... trong HS-SV.
 • Tổ chức biên tập, xuất bản, phát hành tạp chí theo định kỳ. Thẩm định chuẩn mực, chất lượng bài viết đảm bảo tính khoa học, thực tiễn và sáng tạo; đồng thời thẩm định việc tuân thủ quy trình về cấu trúc của bài viết theo đúng quy định đối với một bài báo khoa học. Nghiên cứu và cải tiến hình thức, nội dung tạp chí theo hướng thẩm mỹ, hiện đại đáp ứng yêu cầu của độc giả trong nước.
 • Tổ chức truyền thông thông tin, quản lý việc công bố kết quả nghiên cứu khoa học nhà trường. Sơ kết, tổng kết các hoạt động khoa học theo từng học kỳ và năm học, tổng hợp và đề nghị khen thưởng các cá nhân, nhóm tác giả đề tài có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học.
 • Thực hiện công tác tổng hợp và báo cáo về hoạt động nghiên cứu khoa học theo quy định. 

 

Lãnh đạo phòng
Trưởng phòng
Thạc sĩ Phạm Đình Cường
ThS. Phạm Đình Cường

Phó Trưởng phòng
Thạc sĩ Dương Thị Tuyết Loan
ThS. Dương Thị Tuyết Loan
Thạc sĩ Phạm Văn Thắng
ThS. Phạm Văn Thắng

Danh sách CB-NV phòng Đào tạo:

Số TTHọ vàTênHọc vị
1 Đặng Hồng Anh Cử nhân
2 Võ Văn Khôi Thạc sĩ
3 Huỳnh Thiên Phú Cử nhân
4 Lê Hoàng Tuấn Cử nhân cao đẳng
5 Lê Trần Vinh Cử nhân cao đẳng