Tìm kiếm

Danh sách Giáo viên
Chức năng - Nhiệm vụ
Công tác Công Đoàn

I. Danh sách Giáo viên

STT Họ và Tên Học vị Chức danh
1 Nguyễn Minh Tiến Tiến sĩ Giảng viên
2 Đặng Kim Quốc Hùng Thạc sĩ Giảng viên
3 Nguyễn Thị Huệ Thạc sĩ Giảng viên
4 Hoàng Thị Sông Lam Thạc sĩ Giảng viên
5 Nguyễn Cẩm Nhiêm Thạc sĩ Giảng viên
6 Nguyễn Thị Hồng Như Thạc sĩ Giảng viên
7 Hồ Hoàng Phong Thạc sĩ Giảng viên
8 Võ Thị Ngọc Quyên Thạc sĩ Giảng viên
9 Nguyễn Thị Quế Thạc sĩ Giảng viên
10 Trịnh Thị Tâm Thạc sĩ Giảng viên
11 Phạm Phú Thịnh Thạc sĩ Giảng viên
12 Trương Thị Huyền Trang Thạc sĩ Giảng viên
13 Nhâm Thị Bé Vinh Thạc sĩ Giảng viên
14 Nguyễn Thị Hoàng Yến Cử nhân Giảng viên

II. Chức năng - Nhiệm vụ

 1. Công tác giảng dạy
 2. - Lập kế hoạch giảng dạy cho giảng viên, giáo viên tại Cơ sở theo từng năm học cụ thể.
  - Thực hiện công tác giảng dạy các hệ đào tạo chính quy, không chính quy và bồi dưỡng ngắn hạn Cơ sở Cần Thơ.
  - Chủ động liên hệ, phối hợp với các Khoa, Phòng ban trong trường trong việc triển khai thực hiện nội dung chương trình đào tạo theo quy định.

 3. Công tác phục vụ giảng dạy

  - Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc ra đề thi, coi thi, chấm thi, đánh giá kết quả học tập của HSSV theo quy định chung của nhà trường.
  - Thực hiện công tác giáo viên chủ nhiệm, tổ chức hướng dẫn thực tập cuối khóa, thực tốt nghiệp, tổ chức thi tốt nghiệp cho HSSV học tập tại Cơ sở.
  - Tổ chức biên soạn, bổ sung, đổi mới, hoàn thiện giáo trình, bài giảng lý thuyết, bài thực hành theo nhu cầu thực tiễn. Chủ động tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập.
  - Phối hợp với bộ phận Quản lý Đào tạo trong việc quản lý HSSV, tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện cho HSSV vào cuối học kỳ và cuối năm học.
  - Phối hợp với Bộ phận Quản lý đào tạo thực hiện xây dựng nội dung chương trình bồi dưỡng, đào tạo ngắn hạn tại Cơ sở.
  - Phối hợp với Phòng, Ban triển khai kế hoạch công tác của nhà trường.

 4. Công tác NCKH và học tập nâng cao trình độ

  - Phối hợp với Phòng NCKH, Hội Đồng nghiên cứu khoa học Cơ sở tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học theo nhiệm vụ.
  - Thực hiện quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học được thực hiện tại Cơ sở, tham gia vào hoạt động nghiên cứu khoa học chung của nhà trường.
  - Tham gia viết bài cho tập san của trường, tạp chi và hội thảo khoa học được tổ chức trong và ngoài trường.
  - Học tập nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng đào tạo của nhà trường, của xã hội.

III. Công tác Công đoàn

1.Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, Chính sách, Pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Động viên, khuyến khích Đoàn viên CĐ học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ.
2.Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của CB - VC và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.
3.Phối hợp với Chính quyền cơ sở tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức Cơ sở. Cùng Chính quyền cơ sở cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của CNVCLĐ, tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong CNVCLĐ.
4.Tổ chức vận động CNVCLĐ thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, viên chức, lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.
5.Phối hợp chặt chẽ với Công đoàn trường, triển khai kế hoạch hoạt động Công đoàn chung của nhà trường tại Cơ sở; Phối hợp với Chính quyền, Đoàn thanh niên trong tổ chức các hoạt động công đoàn.
6.Thường xuyên việc ghi nhận tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn trong công tác của CBCNV để kịp thời đề xuất với chính quyền hướng giải quyết hợp tình, hợp lý.