Văn phòng: A.104, 287 Phan Đình Phùng, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: (028) 73000387 Ext: 105 hoặc 116

Email:ketoan@cofer.edu.vn

 1. CHỨC NĂNG:

  Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý hoạt động tài chính và chế độ kế toán. Thực hiện quản lý tập trung và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của trường theo các chế độ quy định của Nhà nước.

 2. NHIỆM VỤ

  - Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính trong ngắn, trung và dài hạn. Xây dựng các quy định và định mức thu, chi phù hợp.Quản lý tài chính đúng quy định của Pháp luật và sự chỉ đạo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền.

  - Lập dự toán, tổ chức công tác kế toán, báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí của trường theo quy định.

  - Tổ chức thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản học phí, lệ phí của học sinh sinh viên; các khoản thu nộp nghĩa vụ của các đơn vị thuộc trường có hoạt động thu chi tài chính. Tham mưu cho Ban Giám hiệu khơi tăng nguồn thu cho trường.

  - Chịu trách nhiệm chính trong công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm phù hợp với sự phát triển chung của trường.

  - Thực hiện việc chi trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn con người, các khoản phụ cấp quản lý, giảng dạy, phúc lợi, ngoài giờ và các chế độ khác cho cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng theo thời vụ; chi trả học bổng, các khoản phụ cấp cho học sinh sinh viên và tất cả các khoản chi khác phục vụ học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị… của trường theo đúng các quy định hiện hành.

  - Hướng dẫn chế độ kế toán, phổ biến các văn bản của Nhà nước về quản lý tài chính, tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính đối với các đơn vị có hoạt động thu chi tài chính và sử dụng ngân sách.

  - Thực hiện theo dõi quyết toán ấn chỉ thuế; biên lai trường; thuế thu nhập cá nhân; kinh phí khoán; và theo dõi tài khoản của trường tại kho bạc.

  - Lập kế hoạch mua sắm, sửa chữa

  - Duyệt chi hạch toán, đề nghị sửa chữa, mua sắm

  - Hạch toán thu chi hoạt động thường xuyên

  - Hạch toán các hoạt động liên doanh, liên kết

  - Phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tổ chức quản lý thực hiện có hiệu quả và tiết kiệm nguồn lực tài chính, tài sản của trường.

  - Thực hiện lưu giữ tài liệu, chứng từ kế toán theo đúng quy định của Pháp luật.

  - Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo về hoạt động tài chính theo chế độ kế toán hiện hành. Bảo quản, lưu trữ các chứng từ kế toán theo quy định.

  - Kiểm kê đánh gái tài sản hàng năm đề xuất phương án xử lý. Mua sắm thêm và thanh lý tài sản đã hết hạn sử dụng.

  - Thực hiện công tác báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của trường

  - Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.

  - Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của trường.

Lãnh đạo phòng
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Trưởng phòng
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
 Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Phước
Phó Trưởng phòng
Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Phước

Danh sách CB-NV phòng Tài chính Kế toán:

STTHọ và tênHọc vịChức danh nghề nghiệp
1 Tô Thị Thùy Linh Cử nhân Kế toán viên
2 Khưu Thị Chi Minh Cử nhân Kế toán viên
3 Võ Nguyễn Quỳnh Nga Cử nhân Giảng viên
4 Phạm Trường Phú Cử nhân Chuyên viên
5 Phạm Thị Bích Uyên Cử nhân Cán sự